شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

بي دار

+ عارف هوچي گري رو راه انداخت
ساعت دماسنج
بي دار
رتبه 0
0 برگزیده
319 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بي دار عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top