شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

بي دار

+ بعضي وقت ها چنان بي احساس مي شم که فکر مي کنم سنگم و بي دليل آ دم شدم . گاهي هم ، چنان قرق احساس مي شم که فکر مي کنم دي وانه ام و بي خود به من مي گن عاقل!!! نمي دونم شايد م مجنونم و جنون دارم ديگران خبر ندارن و فقط خودم مي دونم آي تو ، تويي که صداي منو مي شنوي , بدون من دي وانه ام ، مجنونم ، عاشقم عاشق عاشق
ساعت ویکتوریا
بي دار
رتبه 0
0 برگزیده
319 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بي دار عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top