شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

بي دار

+ در پي کارشکني نتانياهو در رابطه حسنه ايران و امريکا ، حسن عزيز خطاب به نتانياهو گفت: کليدم تو حلقت
حسني به مکتب نميرفت وقتي ميرفت آدم ميشد!!:-D
بي دار
حسني به مکتب نميرفت وقتي ميرفت آدم ميشد!! - يه بچه تيزهوش
حسني به مکتب نميرفت وقتي ميرفت آدم ميشد!! - يه بچه تيزهوش - بي دار
mp3 player شوکر
بي دار
رتبه 0
0 برگزیده
319 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بي دار عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top